Website ngưng hoạt động vì vi phạm trang thông tin điện tử tổng hợp không phép . Chủ sở hữu đã làm đơn hoàn trả nhà đăng ký VNNIC.