Thứ Tư , 03:29, Ngày 18/10/2017

Gia đình và pháp luật

Xã Thắng Lợi: Sau 5 năm thực hiện chương trình Nông thôn mới

Trong 5 năm qua, nhờ tuyên truyền một cách thường xuyên, sâu rộng và kịp thời với những cách làm sáng tạo, mới mẻ, chương trình xây dựng Nông thôn mới ở xã Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội lan tỏa rộng.

Đặc biệt, xã huy động được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cũng như sự đồng thuận cao của nhân dân. Nông nghiệp, nông thôn ngày càng phát triển, có sự tác động, thay đổi trong cách nghĩ, cách làm đối với mỗi người dân, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Xây dựng Nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Đường bê tông vào các thôn xóm

Chương trình 02-CTr ngày 29/8/2011 của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp xây dựng Nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống người dân giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt đề án xây dựng Nông thôn mới xã Thắng Lợi giai đoạn 2011 - 2015. Từ đó, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 xã Thắng Lợi được thành lập, đã kịp thời chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ.

Đối với công tác tuyên truyền đóng góp vai trò quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn mới, xác định công tác tuyên truyền vận động được đặt lên hàng đầu, phải đi trước một bước, triển khai theo lộ trình, xác định cụ thể đến từng nội dung, cách thức triển khai trong từng thời điểm, giai đoạn cụ thể.

Các nội dung tuyền truyền được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân như thông qua các hội nghị lồng ghép, trên hệ thống loa, đài truyền thanh, kẻ vẽ pa nô, áp phích, khẩu hiệu, cấp phát các tài liệu, tờ rơi liên quan đến xây dựng Nông thôn mới, thường xuyên tổ chức các đợt tham quan tới các đơn vị, địa phương để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

Mặt khác, trong công tác giao ban hàng tháng, Đảng ủy - UBND xã tiến hành họp giao ban thường xuyên, quán triệt tới các ban, ngành đoàn thể, tới từng cán bộ cấp cơ sở ở các thôn thực hiện 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, ưu tiên các dự án về giao thông nội đồng, cứng hóa kênh mương, giao thông nông thôn, xóm, điện, đường, trường, trạm và từng bước phấn đấu đạt chuẩn và hoàn thiện các tiêu chí như nhà ở nông thôn, gia đình văn hóa, vệ sinh môi trường, giáo dục …

Những kết quả đạt được

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới được xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của nhân dân, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, dân đóng góp, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Sau 5 năm triển khai xã Thắng Lợi đã ưu tiên lồng ghép các chương trình với tổng số vốn huy động được 83.274 triệu đồng, đề tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, xóa đói giảm nghèo.

Kết quả cụ thể trong 5 năm qua xã Thắng Lợi đã cứng hóa 35,79 km đường trục liên xã, trục thôn, ngõ xóm hơn 9,87 km kênh mương, 01 sân vận động với diện tích 5.000m2 trong khuôn viên UBND xã, 11/11 nhà văn hóa thôn đảm bảo theo đúng tiêu chí, phong trào xây dựng “Làng văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, “Cơ quan văn hóa” được quan tâm, phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức.

Hiện nay toàn xã có 88,77% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 8/11 làng đạt danh hiệu làng văn hóa, 03 cơ quan văn hóa, đạt tỉ lệ 72,72%. Tỉ lệ chuẩn phổ cập Mầm non đạt 70,2%, giáo dục tiểu học đạt 100%, THCS đạt 95%. Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, y tế nhân dân được nâng cao.

Trường mầm non xã Thắng Lợi.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới ở xã Thắng Lợi xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung quan trọng, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế tạo ra năng suất cao, thu nhập ổn định. Nông dân trên địa bàn xã đã đưa các loại giống cây trồng cho giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên vào sản xuất như giống lúa hàng hóa chất lượng cao, mô hình SRI trên cây lúa…

Công tác xây dựng Nông thôn mới ở xã Thắng Lợi đã đạt được kết quả đáng kể. Với sự chỉ đạo quyết liệt, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, tin tưởng rằng trong thời gian tới kinh tế - xã hội nơi đây sẽ ngày càng phát triển và có bước tăng trưởng nhanh, bền vững hơn nữa.

Lê Hồng/KD&PL

Tin Liên quan

Tags : nông thôn mới

Tin Truyền thông tiếp theo

Tin Truyền thông mới nhất