Cùng tìm hiểu về tổ chức An Nam Cộng Sản Đảng

Cùng tìm hiểu về tổ chức An Nam Cộng Sản Đảng

An Nam Cộng Sản Đảng là một trong những tổ chức cách mạng điển hình những năm 30 của thế kỉ XX. Tổ chức này cùng với Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã được Hồ Chỉ Tịch sau này hợp nhất thành Đảng Cộng Sản Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về sự ra đời và những hoạt động của tổ chức này, các bạn hãy tìm hiểu bài viết sau đây của PUD !

Bối cảnh ra đời của tổ chức An Nam Cộng Sản Đảng

Trong nước

Tình hình đầu thế kỉ XX hết sức biến động, đặc biệt sau Thế chiến thứ 1, Pháp là quốc gia thắng trận nhưng kinh tế gần như bị sụp đổ, để khôi phục nền kinh tế Pháp ra sức ra tăng bóc lột các quốc gia thuộc địa để làm giàu cho chính quốc.

Các phong trào cứu quốc trong nước đã chuyển từ giai cấp phong kiến sang giai cấp tư sản, hàng loạt các tổ chức chính trị bí mật ra đời. Nhiều tờ báo có chủ trương cứu quốc cũng được thành lập tại khắp cả nước.

Đầu năm 1930 cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại dẫn tới sự sụp đổ của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Đồng thời đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam.

Tổ chức Cộng sản

Trước năm 1929 tổ chức Cộng sản đầu tiên là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập tại Trung Quốc, tuyên truyền quảng bá con đường đấu tranh trong nước đồng thời truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê. Nhưng tới đầu năm 1929 các đảng viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phân rã một cách sâu sắc về đường lối chính trị.

Ngày 1 tháng 5 năm 1929, Đại hội toàn quốc Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên họp ở Hương Cảng, đoàn đại biểu Bắc Kỳ do đại biểu Ngô Gia Tự ra đề nghị giải tán Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng. Đề nghị đó không được Đại hội chấp nhận nên đoàn đại biểu Bắc Kỳ bỏ hội nghị ra về; đến ngày 17 tháng 6 năm 1929 Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập bởi kỳ bộ Bắc Kỳ.

Tháng 8 năm 1929, Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Nam Kỳ họp Đại hội tuyên bố giải tán Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và thành lập An Nam Cộng sản Đảng. Sau khi thành lập 2 đảng phê phán và chia rẽ nhau.

Tháng 9 năm 1929, bộ phận đảng viên tiên tiến Đảng Tân Việt thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng Liên Đoàn hoạt động chủ yếu tại Trung kỳ.

Quốc tế

Sau cách mạng tháng 10 Nga và việc thành lập Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết đã chỉ hướng cho nhân dân các quốc gia bị áp bức và các nước thuộc địa về con đường đấu tranh giải phóng dân tộc.

Quốc tế Cộng sản được thành lập với nhiệm vụ giải phóng dân tộc các quốc gia bị áp bức bóc lột trên toàn thế giới với giai cấp vô sản là nòng cốt.

Ngày 27 tháng 10 năm 1929 Quốc tế Cộng sản gửi cho người Cộng sản tại Đông Dương về việc thành lập một Đảng Cộng sản tại Đông Dương.

Những hoạt động của tổ chức An Nam Cộng Sản Đảng

An Nam Cộng Sản Đảng sau khi thành lập hoạt động sôi nổi với mục tiêu là lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập cho nhân dân đi đúng hướng, giành lại tự do. Thực hiện sứ mệnh xóa bỏ nạn áp bức bóc lột, người dân cùng cực khổ sở, xây dựng chế độ công nông, từng nước tiến lên chế độ cộng sản. 

Năm 1929 được đánh giá là bước ngoặt lớn cho sự ra đời của tổ chức Đảng chân chính, thúc đẩy phong trào đấu tranh của quần chúng lên cao. Đe dọa tới sự áp bức lâu dài của bọn thực dân và phong kiến. Ban lãnh đạo tổ chức thực hiện họp thường niên để đề ra rõ đường lối hoạt động, cách thức tổ chức. Từ đó nêu gương những đồng chí hoạt động tích cực, đóng góp nhiều, chỉnh đốn lại đồng chí còn chưa tích cực.

An Nam cộng sản Đảng hoạt động ngày càng mạnh với hệ thống tổ chức rộng lớn, tổ chức quần chúng hiệu quả ở các tỉnh Nam Kỳ. Ở Sài Gòn, Đảng đã lập ra Tổng công hội Nam Kỳ bao gồm các công hội của xí nghiệp sản xuất, công hộ của thợ thủ công. 

Tổ chức thực hiện tuyên truyền rộng rãi chủ nghĩa Mác LêNin tới các tầng lớp nhân dân. Bao gồm công nhân, nông dân đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, ủng hộ người anh cả Liên Xô bảo vệ độc lập dân tộc, chống khủng bố. 

Sự hợp nhất An Nam Cộng sản Đảng thành Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc với cương vị đại diện của Quốc Tế cộng sản đã tổ chức triệu tập các đại biểu cốt cán của hai tổ chức là Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam cộng sản đảng. Tập trung mọi người tại Cửu Long để bàn bạc về việc hợp nhất các tổ chức Đảng thành Đảng duy nhất lãnh đạo thống nhất đấu tranh cách mạng. 

Hội nghị chính thức diễn ra từ 6/1/1930 – 8/2/1930 với sự tham gia của các đồng chí là Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh, Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiệu. Nguyễn Ái Quốc nêu lên những quan điểm và
hành động sai lầm khi các tổ chức hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng của quần chúng. Đồng thời phát biểu về sự cần thiết thành lập Đảng chung. 

Sau cùng các thành viên đã thống nhất sẽ thành hợp nhất thành Đảng cộng sản Việt Nam. Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt làm cương lĩnh chỉ đạo hoạt động cách mạng. Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng hình thành với 7 đồng chí giữ vai trò cốt cán, Trịnh Đình Cửu sẽ đảm nhiệm vị trí cao nhất.

Nhiệm vụ chính là đánh đổ thực dân Pháp, phong kiến tàn ác, bọn tư sản phản cách mạng, mang lại độc lập tự do cho nước ta. Từ đó, phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta mở ra trang mới.

Bài viết trên đây của PUD đã giúp bạn có được một số thông tin hữu ích về tổ chức An Nam Cộng Sản Đảng, một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Hi  vọng, bài viết đã mang đến cho bạn thêm một nguồn tư liệu lịch sử quý. Chúc các bạn học tốt nhé !

  • Xem thêm >>> Cách mạng Tân Hợi (1911): diễn biến, kết quả, ý nghĩa, tính chất

Trả lời

error: Content is protected !!