Phản hồi đơn khiếu nại của ông Phạm Đông Anh ở Đắk Lắk

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra thông báo giải quyết vụ khiếu nại của ông Phạm Đông Anh ở thôn 6, xã Eabhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Vừa qua tòa soạn nhận được đơn khiếu nại của ông Phạm Đông Anh, có hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Kèm lá đơn trên, ông Phạm Đông Anh còn gửi đến báo thông tin nhiều chiều và khách quan, theo đúng Luật Báo chí. Chúng tôi xin trích đăng phần kết luận của quyết định số: 3539/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk về việc “Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Đông Anh…”

Văn bản này viết

“Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh và các hồ sơ, tài liệu thu thập được, nhận thấy, việc chủ tịch UBND huyện Cư Kuin căn cứ điểm d, khoản 2, điều 106 Luật Đất đai năm 2013 và điểm b, khoản 4, Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai để ban hành Thông báo số 107/TB-UBND ngày 07/5/2015 Thông báo về việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng qui định của pháp luật và thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 917811 do UBND huyện Krông Na cấp ngày 02/4/2007 cho hộ ông Phạm Đông Anh là không có cơ sở , bởi lẽ :
1. Theo qui định tại điểm b, khoản 4, điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, quy định “Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan thanh tra cùng cấp thẩm tra, nếu kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do.

Phản hồi đơn khiếu nại của ông Phạm Đông Anh ở Đắk Lắk
Phản hồi đơn khiếu nại của ông Phạm Đông Anh ở Đắk Lắk

Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; Thẩm quyền cấp GCNQSD đất tại khoản 2, Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam”.

Như vậy, thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thuộc về UBND huyện chứ không phải là chủ tịch UBND huyện.

2. Theo quy định tại điểm d , khoản 2 , điều 106 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây: …Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích , …”.

Theo quy định này chỉ đúng với trường hợp: Người được cấp giấy CNQSDĐ, sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp; diện tích sử dụng đất thực tế không có gì thay đổi trước và sau khi được cấp giấy CNQSDĐ, nhưng diện tích ghi trong giấy CNQSDĐ không đúng với diện tích thực tế đang sử dụng thì nhà nước căn cứ theo quy định này thực hiện thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Việc UBND huyện Krông Ana cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Đông Anh không đúng vị trí và diện tích đất ông sử dụng vào thời điểm năm 2007 để thu hồi giấy CNQSDĐ của ông Phạm Đông Anh là không có cơ sở , bởi vì:

Tại thời điểm năm 2007, UBND huyện Krông Ana tổ chức đăng kí và cấp giấy CNQSDĐ tập trung cho 1089 hộ gia đình với 1185 thửa đất trên địa bàn xã Eabhốk (trong đó có thửa đất số 3176 , tờ bản đồ số 12, xã Eabhốk do hộ ông Phạm Đông Anh đang sử dụng).

Hồ sơ cấp giấy CNGSD đất cho hộ ông Phạm Đông Anh được UBND xã Ea Bhốk, Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Krông Ana xác nhận với nội dung: “Đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”; UBND huyện Krông Ana cấp giấy CNQSD đất cho hộ ông Phạm Đông Anh phù hợp với hồ sơ địa chính kèm theo thửa đất số 3176 , tờ bản đồ số 12 , xã Ea Bhốk , huyện Cư Kuin do Chi cục Quản lý ruộng đất tỉnh Đắk Lâk đo vẽ vào tháng 4 năm 1993 thì thửa đất số 3176 có diện tích 816 m2 ; tại số mục kê ruộng đất ngày 30/10/1993 tờ bản đồ số 12 trang 150 do Công Ty TNHH MTV Cà Phê Ea Ktur ( Xã Eabhốk , huyện Cư Kuin) cung cấp thì diện tích đất của ông Phạm Đông Anh được công ty cấp là 800m2)

Theo Báo cáo số 38/BC –TTr ngày 15/4/2015 của Thanh tra huyện Cư Kuin,Báo cáo số 24/BC-PTNMT ngày 16/3/2015 và kết quả đo đạc của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cư Kuin thì diện tích đất sử dụng hiện nay của ông Phạm Đông Anh là 647,3m2,so với diện tích đất trong GCNQSD đât mà UBND huyện Krông Ana cấp cho hộ ông Phạm Đông Anh thì còn thiếu 152,7 m2 .

Nguyên nhân thiếu diện tích đất trên theo ông Phạm Đông Anh là do các hộ dân giáp ranh lấn chiếm. Hiện nay giữa hộ ông Phạm Đông Anh và các hộ giáp ranh là ông Nguyễn Thái Sơn , ông Nguyễn Văn Lượng và bà Nguyễn Thị Điệp không thống nhất mốc ranh giới , đang có sự tranh chấp.

Do vậy, không thể căn cứ diện tích hiện nay hộ ông Phạm Đông Anh đang sử dụng (647,3m^2) là diện tích đất mà ông Phạm Đông Anh đã sử dụng năm 2007,nên không có cơ sở cho rằng Giấy CNQSD đất cấp cho hộ ông Phạm Đông Anh năm 2007 không đúng diện tích. Mặt khác, trong quy định tại điểm d,khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013,không có trường nào qui định thu hồi Giấy CNQSD đất với lý do cấp không đúng vị trí.

3. Diện tích đất mà ông Phạm Đông Anh đang sử dụng đã được cấp Giấy CNQSD đất và hiện đang tranh chấp với các hộ giáp ranh (gồm các hộ Nguyễn Thái Sơn , Nguyễn Văn Lượng và hộ bà Nguyễn Thị Điệp). Căn cứ theo quy định tại khoanr1,điều 203 Luật đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai khi đương sự có giấy Chứng nhận QSD đất: “Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã mà không thành thì được giải quyết như sau: Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Toà án nhân dân giải quyết”.

Theo quy định này, thì vụ việc tranh chấp đất đai giữa ông Phạm Đông Anh với các hộ giáp ranh phải được tổ chức hòa giải tại UBND xã Ea Bhốk , nếu hoà giải không thành thì thẩm quyền giải quyết tiếp theo thuộc Toàn án nhân dân huyện Cư Kuin.

4. Đối với việc giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin:Việc Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin ban hành quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 5/10/2015 về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Đông Anh , cư trú tại thôn 6,xã Ea Bhốk,huyện Cư Kuin cơ bản đúng về trình tự, thẩm quyền theo qui định của pháp luật,tuy nhiên trong các nội dung kết luận,chưa đủ căn cứ để khẳng định việc ngày 02/4/2007 UBND huyện Krông Ana cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH917811 cho ông Phạm Đông Anh là sai với qui định của pháp luật”.

BBĐ/KD&PL

error: Content is protected !!