Quy Tịch – Bảo Giác Thiền Sư

Quy Tịch – Bảo Giác Thiền Sư

Thiền sư Bảo Giác (寳覺禪師) mát năm 1173 là bạn kết giao cũng là người dẫn dắt Thiền sư Tịnh Giới. Năm sinh, quê quán và thân thế sự nghiệp đều của Thiền Sư không rõ. Tác phẩm ” Quy Tịch” là một bài kệ đọc cho Tịnh Giới Nghe trước lúc mất.

Quy tịch 歸寂 – Trở về cõi tịch mịch

歸寂
萬法歸空無所依,
歸寂真如目前機。
達悟心圓無所指,
水水心月泯心儀。

Quy tịch

Vạn pháp quy không, vô sở y,
Quy tịch, chân như mục tiền ky.
Đạt ngộ tâm viên vô sở chỉ,
Thuỷ thuỷ tâm nguyệt dẫn tâm nghi.
Dịch nghĩa
Muôn vàn hiện tượng trở về với cái không, không nơi nương tựa,
Trở về cõi tịch mịch thì chân như là cơ trước mắt.
Cái tâm đạt ngộ đã viên mãn không thể chỉ ra được,
[Quan niệm] cái tâm như ánh trăng ở trong nước [chính là phương pháp để] gạt bỏ cái tâm.

Bài thơ “Quy tịch” là một bài kệ đọc cho Tịnh Giới Nghe trước lúc mất, qua 4 câu thơ thiền sư muốn nó rằng Chết hay còn gọi là về cõi tĩnh mịch và một hiện tượng trở về với cái không.

Trả lời